Podmínky opakovaných plateb

Podmínky opakovaných plateb jsou doplňkem k Všeobecným obchodním podmínkám dostupných zde.

Zaplacením objednávky online kurzu na splátky, členství v online klubu, mastermindu nebo mentoringu souhlasí Uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb online kurzů, online klubu, mastermind skupin a mentoringu (souhrnně též „Online produktů“) je Freya Šikolová, IČ: 87009757 se sídlem: Sokolská 290/27, 470 01 Česká Lípa, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel" / „Prodávající").

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku Online produktu Poskytovatele (dále jen „Uživatel" / „Kupující")

2. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k video lekcím uloženým na serveru Poskytovatele, do uzavřených skupin na Facebooku a Zoomu a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru Poskytovatele. 

3. Opakované platby

Jedná se o automatické strhávání měsíční / tříměsíční platby za Online produkty. Platba je fixní, pokud není uvedeno jinak, a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GoPay vždy ke dni, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě (např. objednávka a platba proběhne dne 1. 1. 2021, další platba bude stržena 1. 2. 2021). 

O tom, že platba je založena jako opakovaná, je Kupující informován na objednávkové stránce Poskytovatele a e-mailem zaslaným po zaplacení objednávky.

Při vzniku opakované platby Kupující souhlasí s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay.

3.1 V případě, že předmětem koupě je online kurz, mastermind nebo mentoring na splátky, vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný měsíční poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce, a to do doby, než dojde k zaplacení objednaného produktu/služby. Do té doby není možné opakované platby ukončit. Dojde-li ze strany Uživatele k ukončení opakovaných plateb, ať už ztrátou a následnou blokací platební karty nebo nedostatečným finančním zůstatkem na účtu, je povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího na e-mailovou adresu freya.sikolova@gmail.com a opakované platby obnovit. V opačném případě může být zahájeno soudní řízení.

Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby tento poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl 1x měsíčně (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to do doby, dokud nedojde k zaplacení celé částky za tento produkt/službu. 

3.2 V případě, že předmětem koupě je online klub, vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství, a to po celou dobu trvání členství.

Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl 1x měsíčně (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

  • 3.2.1 Opakovaná platba – 1 měsíc / 3 měsíce
    V případě, že předmětem koupě je členství v online klubu s pravidelným měsíčním / tříměsíčním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce, a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl 1x  měsíčně nebo 1 x za 3 měsíce (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu. 
  • 3.2.2 Měsíční zkušební členství s navazující opakovanou fixní platbou
    V případě, že předmětem koupě je členství v online klubu v měsíční trial verzi za 99 Kč, pokud uživatel své členství během 14 dnů nezruší, následuje automatické prodloužení členství s pravidelným měsíčním členským poplatkem (uvedeným při objednávce členství), k jehož uhrazení využívá poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments).

4. Komunikace

4.1 Kupující je vždy jasně informován na prodejní a objednávkové stránce produktu o fixní výši pravidelného poplatku i způsobu, jak je možné ukončit členství a zastavit tak opakované strhávání plateb. V případě, že Kupující odešle objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, Prodávající zašle do 2 pracovních dnů od potvrzení první platby potvrzení o založení opakované platby, a to prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce Kupujícího. Zároveň je vždy 7 dnů před automatickým stržením platby Kupující o této skutečnosti upozorněn na e-mail uvedený v objednávce, spolu s jasnou informací, jak může Kupující opakované platby zrušit. 

4.2 Kupující bude o případných změnách kontaktován vždy minimálně 7 dní předem, a to na e-mail, který uvádí při registraci. Tím se rozumí změny, které vznikly v rámci původní dohody. Např. změna výše částky, změna data strhávání opakované platby, informace o začátku strhávání plateb (např. po využití free periody) a podobně. Minimálně 7 pracovních dní předem bude informován, pokud od poslední opakované platbě uběhlo více než 6 měsíců.

5. Možnosti plateb

Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

6. Ochrana dat

S údaji o platební kartě Kupujícího nakládá GoPay podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

7. Ukončení automatických opakovaných plateb

Možnost ukončit automatické opakované platby a vzdát se závazku se týká pouze členství v online klubu a neplatí pro online kurzy na splátky ani mastermind a mentoring, viz odstavec 3.3.1.

Své členství v online klubu může Kupující kdykoliv ukončit e-mailem napsaným na freya.sikolova@gmail.com. Ukončením členství je následující pravidelná platba zrušena a poplatek nebude nadále z platební karty strháván. Po skončení zaplaceného období se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. 

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 25.12.2020. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.

8.2 Kontaktní údaje Poskytovatele: Freya Šikolová, Sokolská 290/27, 470 01 Česká Lípa, IČ: 87009757, č. účtu: 2036601018/3030.